නම ගිය කොම්පැනියක කෙරුවාව.සල්ලි දීලා අමු මස් අරගෙන එකට ගේමක් ඇදගෙන බැනුම් අහන්න ඕනෙනම් පලයන් උඩ දාගෙන KFC කියන බම්බුවට

නම ගිය කොම්පැනියක කෙරුවාව.සල්ලි දීලා අමු මස් අරගෙන එකට ගේමක් ඇදගෙන බැනුම් අහන්න ඕනෙනම් පලයන් උඩ දාගෙන KFC කියන බම්බුවට
තමන් සල්ලි දීලා කන බොන දෙයක් හරියට තියෙන්න ඕනේ අනික මෙච්චර ලොකු කොම්පැනියක් වෙලත් තමන්ගේ පරිබෝගිකයට කතාකරන්න බැරි මේ වගේ උන්ට කරන්න දෙයක් තියනවද.අහිංසක කොල්ලෙක්ගේ රස්සාවක් තමයි එත් උ එකට අදරෙයිනම් ලගට ආපු පරිබෝගිකයට සලකන්න දන්නවා.සමාජයට පෙනන්න ඕන දේ පෙන්නුවා අපි කරන්නේ එච්චරයි. අනිත් උන්ටත් දැනගන්න SHARE කරපල්ලා.
—-ඇඩ්මින් —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *