ෆේස්බුක් සටහනක් නිසා සපුගස් කන්ද පොලිසිය ප්‍රදේශවාසින් වටලයි. සපුගස් කන්නදම උණුසුම් වෙයි.

Loading...

සපුගස් කන්ද පොලිසිය විසින් පුද්ගලයෙකුට් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවාගෙන සිටීමට විරෝධය ප්මින් ප්‍රදේශවාසින් විසින් පොලිසිය වටලා, විරෝධතාවක් පැවැත්වුවා. චන්දයට අදාලව තැබූ ෆේස්බුක් සටහනක් නිසා විරුද්ධ දේශපාලන කණ්ඩායමක පිරිසක් මෙම තරුණයාට පහරදීමක් සිදු කර ටහි අතර, ඔවුන් මේ වන විඅත් අත්අඩංගුවට ගෙන නැති නිසයි මේ විරෝධතාව දැක්වුයේ. පසුව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමග තවත් උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *