මිලියන150 වටින ලංකාවෙ තියන වටිනාකමින් වැඩිම කාර් එක “Rolls-Royce Ghost” සැපපහසුවේ විශිෂ්ටත්වය, අලංකාරයේ අද්විතීයත්වය , නිහඩ බවේ සැහැල්ලුව , ආරක්ෂාවේ උපරිමය හා කඩිසරකම ශක්තිය කරගත් Rolls-Royce Ghost Series II…. අද අපි ඔයාලා ලගට අරගෙන එන්නෙ ලංකාවෙ තියෙන ලොකුම කාර් එක ගැන. අපේ මේ පුංචි රටේ තියන වටිනාකමින් වැඩිම මෝටරථය මොකක්ද කියල ඇහුවොත් දෙන්න තියෙන හොදම […]